Description

NOTUSS FORT

NOTUSS FORT ?urup Ne ??in Kullan?l?r, Fiyat??

Notuss fort ani ba?layan ?ks?r?k, cerrahi giri?imler ve bronkoskopi i?in ameliyattan ?nce ve sonra ?ks?r???n kesilme i?in kullan?lan etkili bir ila?t?r. ?urup nedir, ne i?e yarar, etken maddesi nedir, nas?l kullan?l?r, yan etkileri nedir, kimler kullanamaz, muadili nedir, fiyat? ne kadard?r, ?zellikleri nedir, kullan?c? yorumlar? nas?ld?r gibi sorular?n cevaplar?n? alt ba?l?klar halinde anlatt?k.

Notuss Fort Nedir?

 

Ani ba?layan ?ks?r?k, cerrahi giri?imler ve bronkoskopi i?in ameliyattan ?nce ve sonra ?ks?r???n ortadan kalkmas? i?in kullan?lan bir ila?t?r. Bu ilac?n notuss sr tablet ve notuss ?urup ?e?itleri de vard?r. Halk aras?nda ?ks?r?k ?urubu olarak da bilinmektedir. 100 ml?lik renkli ?i?ede ?l?ek ile beraber sat??a sunulmaktad?r. ?ks?r?k ve so?uk alg?nl??? ila?lar? olarak bilinen ila? grubu i?erisinde bulunmaktad?r.

A??zdan al?narak kullan?l?r ve ba?ka kullan?m yolu yoktur.  Bu ?urubun renksiz, berrak g?r?n?m? vard?r. Mor-beyaz kutusu vard?r ve eczanelerde sat?lmaktad?r. 6 ya? ve ?zerindekilerin kullan?m?na uygun bir ?uruptur. Etken maddesi g??l? oldu?u i?in ?ks?r??? h?zl? ?ekilde kesmektir. Kullan?c? memnuniyeti de bundan dolay? olduk?a y?ksektir. ?ks?r?k sorunlar? i?in s?kl?kla tercih edilir.

Normal re?ete ile sat?lan bir ila?t?r. Re?eteli ya da re?etesiz olarak eczanelerde al?nabilir. Re?ete edilmesi durumunda devlet taraf?ndan ?denen bir ila?t?r. Aile hekimleri de bu ilac? re?ete edebilir. Bu ilac?n i?eri?inde kortizon yoktur. Bu ?urubun ruhsat sahibi Tripharma ?la? Sanayi ve Ticaret A.??dir. ?retimi ise Abdi ?brahim ?la? Sanayi ve Ticaret A.? taraf?ndan yap?lmaktad?r. ?retim yeri ise Esenyurt-?stanbul?dur.

 

 

 

Notuss Fort Ne ?urubu?

 

?e?itli nedenlerle ortaya ??kan ?ks?r??? ge?irmek i?in kullan?lan bir ?uruptur. Cerrahi durumlardan ?nce ve sonra ?ks?r???n kesilmesi i?inde kullan?labilir. ?zetle ?ks?r?k ?urubu olarak tan?mlanabilir.

Bu Yaz?yla Alakal? ??erikler

Notuss Fort ?urup ??eri?i

Etken (etkin) maddesi: Butamirat Sitrat (Her 5 ml ?urupta 22.5 mg etken madde bulunur.)

Yard?mc? maddeleri: Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sorbitol % 70 nonkristalin, propilen glikol, gliserin, sukraloz, sodyum benzoat, masking flavour, portakal aromas?, deiyonize su.

 

Notuss Fort ?urup Endikasyonlar?

?ks?r?k bask?lay?c? bir ila?t?r. ?ks?r?k sorunlar? durumunda bu ilac? kullan?p ?ks?r???n h?zl?ca ortadan kalkmas?n? sa?lar. Cerrahi giri?imler ve bronkoskopi i?in ameliyattan ?nce ve sonra ?ks?r???n tedavisinde kullan?l?r.

Ani ba?layan ?ks?r?k, cerrahi giri?imler ve bronkoskopi i?in ameliyattan ?nce ve sonra ?ks?r???n ortadan kalkmas? i?in kullan?l?r. ?e?itli sebeplerle ortaya ??kan ?ks?r???n ge?irilmesinde kullan?labilir. Bu ilac?n ?ks?r?k bask?lama etkisi vard?r. Etken maddesinin ?ks?r??? ge?irici etkisi oldu?u kan?tlanm??t?r.

 ?urup Faydalar?

Solunum sisteminin sa?l???n? korumaya yard?mc? olur. ?ks?r?k kaynakl? ciddi problemlerin ortaya ??kmas?n? ?nler. Ki?iyi h?zl?ca sosyal ya?am?na d?nd?r?r. Ayr?ca hayat kalitesinin d??mesinin ?n?ne ge?er. Etki g?rmek i?inde mutlaka kullan?m talimatlar?na uyulmas? gerekmektedir.

 Nas?l Kullan?l?r?

 

 • Bu ?urubu hekiminiz re?ete etti ise onun kullan?m ?nerilerine g?re kullan?n. Hekiminiz kullan?m ?nerisi sunmad? ise a?a??daki kullan?m ?nerilerine g?re kullan?n.
 • A??z yoluyla kendi ?l?e?i ile kullan?l?r.
 • Bu ?urubun ?l?e?i her kullan?m?ndan sonra y?kanmal?d?r.
 • Bu ?urup a? karn?na ya da yemeklerle beraber kullan?lmal?d?r.
 • 6-12 ya? aras? ?ocuklarda g?nde 2 defa 5 ml ?eklinde kullan?lmal?d?r. 12 ya??ndan b?y?k ?ocuklarda g?nde 3 defa 5 ml ?eklinde kullan?lmal?d?r.
 • Yeti?kinlerde g?nde 4 defa 5 ml ?eklinde kullan?lmal?d?r.

?ocuklarda ve bebeklerde kullan?m durumu

6 ya??ndan k???klerde bu ?urup kullan?lmamal?d?r. ?ok gerekli olursa 3 ya? 6 ya? aras? ?ocuklarda doktor ?nerisi ile kullan?labilir.

Ya?l?larda kullan?m durumu

Ya?l?larda ve 65 ya? ?zerindeki ki?ilerde kullan?labilir.

Hamile(Gebe) ve emzirenlerde kullan?m durumu

Hamile(gebe) olan ki?ilerde ve emziren annelerde ?ok ihtiya? olursa doktor ?nerisi ile kullan?lmal?d?r.

B?brek ve karaci?er yetmezli?i olanlarda kullan?m durumu

B?brek yetmezli?i ve karaci?er yetmezli?i olanlarda doktor ?nerisi ile kullan?lmal?d?r.

Di?er ila?larla birlikte kullanma durumu

Farkl? ila?larla etkile?imi yoktur.

Ara? ve makine kullanma durumu

?ok nadir olmakla beraber ba? d?nmesi yapabilir, ba? d?nmesi durumunda ara? ve makine kullanmay?n.

Kullan?m miktar?ndan fazla kullan?rsan?z

Fazla kullan?m? yan etki riskini ortaya ??karabilir.

Kullan?m dozunu unutursan?z 

Unutulan miktar? dengelemeye ?al??madan normal rutinde kullan?lmaya devam edilmelidir.

Yiyecek ve i?ecekle beraber kullanma durumu

Yiyecek ve i?eceklerle herhangi bir etkile?imi yoktur.

?urup Hakk?nda Bilinmesi Gereken Hususlar

 

  • Bu ?urubun i?eri?inde etken ya da yard?mc? maddeye kar?? alerjisi olanlarda kullan?lmamal?d?r.
  • Kullan?mda ya? s?n?r? vard?r bundan dolay? da 6 ya??ndan b?y?klerde kullan?lmal?d?r.

 

 • Hamileli?in (gebeli?in) ilk ?? ay?nda sadece doktor ?nerisi ile kullan?labilir.
 • Bu ?urubun emziren annelerde anne s?t?ne ge?ip ge?medi?i bilinmemektedir.
 • Tedavi sonland?r?ld???nda herhangi olumsuz bir durum ortaya ??kmamaktad?r.
 • Bu ?urubun i?eri?inde sodyum vard?r bundan ?t?r? sodyum diyetinde olanlar bu durumu g?z ?n?nde bulundurmal?d?r.
 • ??eri?indeki gliserinden ve propilen glikolden dolay? herhangi bir uyar?ya gerek yoktur.
 • ??eri?inde bulunan sorbitolden dolay? e?er daha ?nce ?ekerlere kar?? intolerans?n?z?n oldu?u s?ylenmi?se bu durumu doktorunuza s?yleyin.

 

 ?urup Kimlerde Kullan?lmaz?

 

-Bu ?uruba alerjisi olanlarda

-6 ya??ndan k???klerde

-Hamilelerde (gebelerde)

-Emziren annelerde

 

?urup Yan Etkileri

 

??eri?indeki maddelere duyarl? olan ki?ilerde yan etki g?sterebilir. Yan etki g?sterme s?kl??? son derece azd?r. ??te g?r?lmesi muhtemel o etkiler;

Hafif yan etkiler

 • Midede bulanma
 • ?shal
 • Ba?ta d?nme

Ciddi g?r?len yan etkiler

 • Hafif deri d?k?nt?leri

 

Notuss Fort Fiyat 

 

100 ml ?urup 47.62 TL?den eczanelerde sat?lmaktad?r.  Bu fiyatlara zaman zaman zamlar gelebilmektedir. Normal re?ete ile sat?lmaktad?r. Doktorunuz re?ete ederse devlet taraf?ndan ?denmektedir. Re?etesiz sat??? da vard?r. Aile hekimine de bu ilac? re?ete ettirebilirsiniz. Sat?n al?rken son kullanma tarihine ve ?r?n?n ambalaj?n?n zarar g?rmemi? olmas?na dikkat edin.

 

 ?urup Muadili

 

Bu ?urubu bulamad???n?zda ayn? sonu?lar? alaca??n?z ba?ka ila?larda vard?r. Bu ilaca muadil yani e?de?er olan ila?lar?n listesi ?u ?ekildedir;

 • Butamcod ?urup
 • Butamcod fort ?urup
 • Butamcod fort plus ?urup
 • Butirol ?urup
 • Butirol fort ?urup
 • Codactiv ?urup
 • Codactiv fort plus ?urup
 • Cutmirat ?urup
 • Kaf ?urup
 • Kreval ?urup
 • Kreval forte ?urup
 • Kreval max ?urup
 • Kreval plus ?urup
 • Notus SR tablet
 • Notuss ?urup
 • Pulmistat ?urup
 • Pulmistat fort ?urup
 • Sinecod ?urup
 • Sinecod depo tablet
 • Solmirat ?urup
 • Tamiral ?urup
 • Tusamol ?urup
 • Tuscod ?urup

 

 Saklama Ko?ullar?

 

Kendi ?i?esinde ve 20 derecedeki ?l?k ortamlarda muhafaza edin. Rutubetli ve kokulu yerlerde bu ?urubu tutmay?n ??nk? bozulabilir. ?ocuklar?n ellerine alacaklar? yerlere bu ilac? koymay?n ve bozukluk hissederseniz de kullanmadan at?n.

 

Prospekt?s

 

?zet ?eklinde prospekt?s bilgilerini verdim bu konuda da prospekt?s bilgilerinin t?m detaylar?n? size ula?t?rd?k. Bu bilgilere g?z atmadan bu ilac? kullanmaya ba?lamay?n.

 

Hakk?nda T?m Sorular

 

 Kullananlar

Bu ?urubu kullanan ki?ilerin yorumlar? nas?l ve de neler ya?ad?lar sizlere bunlar? sunuyoruz. Kullan?c? yorumlar? son derece ?nemlidir ve dikkate al?n.

Kullan?c? deneyimi: ?ks?r?k sorunu i?in ilk kullan?lmas? gereken ila?t?r ??nk? harika etki sa?l?yor ve ?ks?r??? ge?iriyor. Kesinlikle ?neriyorum.

Kullan?c? deneyimi: Tad? ?ok g?zel de?il ve de?i?ik tat b?rak?yor ama ?ks?r?k i?in e?siz bir ?ey. ?ks?r?k d??man?d?r bence di?er ?ks?r?k ?uruplar?na g?re a??k ara ?nde.

Kullan?c? deneyimi: ?ks?r?k sorunu i?in en iyi ?uruplardan biri bana g?re. ?ks?r??? s?k?p at?yor bende balgam? da olduk?a s?kt?. Herhangi bir yan et g?rmedim.

Kullan?c? deneyimi: Fiyat? biraz pahal? olsa da devlet bu ?ks?r?k ?urubunu ?d?yor. Yan etkisi olmayan ve ?ks?r?k i?in iyi etki sa?layan bir ila?.

Kullan?c? deneyimi: Tad? g?zel olsa ?ok yerinde olacakt?. ?ocuklar tad?ndan dolay? biraz zor i?iyor ama ?ok fayda sa?layan bir ila?. Balgam s?kt?r?c? etkisi de var.

Kullan?c? deneyimi: ?ks?r?kten ci?erim ??kacak derece de ?k?r?yordum bir?ok ila? i?itim ge?medi ?ks?r?k. Arkada??m?n tavsiyesi ile bu ilac? kulland?m ilk g?nden itibaren ?ks?r?kten eser kalmad?. Bende iyi fayda etti ara?t?r?n derim.