Description

Czym jest syrop Thiocodin i jakie ma dzia?anie?

Thiocodin w formie syropu jest lekiem wydawanym bez recepty, stosowanym na suchy kaszel. Lek dzia?a dwojako, pozwala pozby? si? uci??liwego, bezproduktywnego suchego kaszlu, zmniejszaj?c odruch kaszlu. Wspomaga te? nawil?anie oskrzeli i produkcj? ?luzu, a nast?pnie pomaga odkrztusi? wydzielin?.

Thiocodin zawiera dwie substancje czynne: kodeiny fosforan p??wodny i sulfogwajakol.

 • Kodeiny fosforan p??wodny dzia?a przeciwkaszlowo, hamuje odruch kaszlowy zmniejszaj?c cz?sto?? napad?w kaszlu.
 • Sulfogwajakol dzia?a wykrztu?nie, u?atwia przemieszczanie si? up?ynnionej wydzieliny w drogach oddechowych i jej odkrztuszanie.

Thiocodin jest przeznaczony dla os?b, kt?re sko?czy?y 12 lat. Jest wskazany przy napadach suchego kaszlu oraz kaszlu przechodz?cego z suchego w mokry.

Przeciwwskazaniami do stosowania jest mi?dzy innymi: nadwra?liwo?? na sk?adniki leku, astma lub niewydolno?? oskrzelowa, mukowiscydoza, r?wnoczesne przyjmowanie innych lek?w wykrztu?nych, a tak?e ci??a i okres karmienia piersi?.

Zaleca si? przyjmowanie syropu Thiocodin  w trakcie posi?k?w. Mo?na go za?ywa? nie cz??ciej ni? co 4-6 godzin. Stosuje si? 1 miark? syropu (czyli 10 mililitr?w) 3 razy dziennie.

Wskazania

Thiocodin stosuje si? w leczeniu suchego, uporczywego kaszlu.

Substancja czynna: Codeini phosphasSulfogaiacolum

Thiocodin sk?ad

10 ml syropu zawiera15 mg kodeiny fosforanu p??wodnego
300 mg sulfogwajakolu
6 g sacharozy
Substancje pomocnicze

Jak dawkowa? syrop Thiocodin?

Stosowanie syropu Thiocodin u doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 12 lat:

 • 10 ml syropu (1 miarka) trzy razy na dob?, nie cz??ciej ni? co 4 do 6 godzin.

Nie nale?y stosowa? dawek wi?kszych ni? zalecane. Do produktu leczniczego do??czona jest miarka.

 

Produktu leczniczego Thiocodin nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

Syrop Thiocodin przyjmowa? doustnie, w czasie posi?k?w.

W celu uzyskania po??danej skuteczno?ci produktu leczniczego nale?y przyjmowa? odpowiedni? ilo?? p?yn?w w ci?gu dnia (co najmniej 2 litry).

Kiedy przeciwwskazane jest stosowanie syropu Thiocodin?

 • je?li pacjent ma uczulenie na kodeiny fosforan p??wodny, sulfogwajakol lub kt?rykolwiek z pozosta?ych sk?adnik?w tego leku;
 • je?li pacjent ma astm? oskrzelow?;
 • je?li pacjent ma niewydolno?? oddechow? (trudno?ci w oddychaniu np.: sp?ycenie oddechu, oddech wolniejszy i (lub) nieregularny, rozedma p?uc);
 • je?li pacjent jest w stanie ?pi?czki;
 • je?li pacjent ma mukowiscydoz? (chorob? genetyczn? polegaj?c? na wytwarzaniu nadmiernie lepkiego ?luzu);
 • je?li pacjent ma rozstrzenie oskrzeli (przewlek?e zapalenie oskrzeli objawiaj?ce si? kaszlem z odpluwaniem du?ej ilo?ci wydzieliny);
 • je?li pacjent jest uzale?niony od alkoholu;
 • je?li pacjent jest uzale?niony od opioid?w (morfiny, heroiny);
 • je?li pacjent ma mniej ni? 12 lat;
 • je?li wiadomo, ?e u pacjenta metabolizm kodeiny do morfiny przebiega bardzo szybko;
 • je?li pacjentka jest w ci??y;
 • je?li pacjentka karmi piersi?;
 • je?li pacjent odkrztusza wydzielin? (poniewa? lek ten hamuje odruch kaszlowy i mo?e doj?? do nadmiernego zalegania wydzieliny w drogach oddechowych);
 • je?li pacjent stosuje aktualnie inhibitory monoaminooksydazy lub stosowa? takie leki w ci?gu ostatnich 14 dni.

Uwagi do stosowania

Lek zawiera sacharoz? (rodzaj cukru). Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj? niekt?rych cukr?w, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed przyj?ciem leku.

10 ml syropu zawiera 6 g sacharozy. Nale?y to wzi?? pod uwag? u pacjent?w z cukrzyc?.

Lek zawiera sodu benzoesan, kt?ry powoduje niewielkiego stopnia podra?nienie b?on ?luzowych.

Lek zawiera propylu parahydroksybenzoesan i mo?e powodowa? reakcje alergiczne (mo?liwe reakcje typu p??nego).

Zawarto??:

Syrop Thiocodin to przezroczysty roztw?r o smaku truskawkowym. Butelka zawiera 100 ml syropu.

Spos?b przechowywania: 15?C ? 25?C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: UNIA

Pozwolenie: MZ 18081

Wa?ne przed zastosowaniem

Ostrze?enia

To jest lek. Dla bezpiecze?stwa stosuj go zgodnie z ulotk? do??czon? do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku w?tpliwo?ci skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?.

Przed rozpocz?ciem przyjmowania leku Thiocodin nale?y om?wi? to z lekarzem lub farmaceut?:

 • je?li pacjent ma zaburzenia czynno?ci uk?adu oddechowego
 • je?li pacjent ma zmniejszon? obj?to?? krwi,
 • je?li pacjent ma zwi?kszone ci?nienie wewn?trzczaszkowe lub urazy g?owy
 • je?li pacjent ma niewydolno?? nerek,
 • je?li pacjent ma zaburzenia czynno?ci w?troby,
 • je?li pacjent ma nadci?nienie t?tnicze,
 • je?li pacjent ma cukrzyc?,
 • je?li pacjent ma choroby naczy? obwodowych
 • je?li pacjent ma niedoczynno?? tarczycy,
 • je?li pacjent ma niedoczynno?? kory nadnerczy,
 • je?li pacjent ma jaskr?
 • je?li pacjent ma zapalne lub prowadz?ce do niedro?no?ci choroby jelit
 • je?li pacjent ma choroby dr?g ???ciowych (np. kamic? ???ciow?), poniewa? kodeina zawarta w leku Thiocodin mo?e wywo?a? napad kolki ???ciowej,
 • je?li pacjent jest po zabiegu chirurgicznym w obr?bie dr?g ???ciowych (np. jest po operacji p?cherzyka ???ciowego),
 • je?li pacjent ma rozrost gruczo?u krokowego i utrudniony odp?yw moczu
 • je?li pacjent ma kamic? moczow?, poniewa? kodeina mo?e wywo?a? napad kolki nerkowej,
 • je?li pacjent jest w podesz?ym wieku (powy?ej 65 lat), poniewa? u takiej osoby jest zwi?kszone ryzyko dzia?a? niepo??danych,
 • je?li pacjent aktualnie przyjmuje inny lek zawieraj?cy kodein?, poniewa? istnieje ryzyko przedawkowania kodeiny.

Kodeina zawarta w syropie Thiocodin jest przekszta?cana w morfin? w w?trobie z udzia?em enzymu. Morfina jest substancj?, kt?ra warunkuje dzia?anie kodeiny. U niekt?rych os?b wyst?puje odmiana tego enzymu, co mo?e powodowa? u nich r??ne dzia?anie. U niekt?rych os?b morfina nie powstaje lub powstaje w bardzo ma?ych ilo?ciach i w?wczas nie b?dzie mia?a dzia?ania przeciwkaszlowego. U innych os?b jest bardziej prawdopodobne wyst?pienie ci??kich dzia?a? niepo??danych ze wzgl?du na bardzo du?e ilo?ci powstaj?cej morfiny.

Je?li u pacjenta wyst?pi kt?rykolwiek z nast?puj?cych objaw?w niepo??danych, nale?y przerwa? stosowanie leku Thiocodin i natychmiast zasi?gn?? porady lekarza: powolny lub p?ytki oddech, dezorientacja, senno??, zw??enie ?renic, nudno?ci lub wymioty, zaparcia, brak apetytu.